Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchůdku U Leontýnky vychází z ustanovení zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), na něj navazujících právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele)

I.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při přebírání zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Dále musí postupovat dle článku IV. v tomto reklamačním řádu.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu (dopisem, emailem) o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později. Je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného, nesprávného skladování a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

II.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku V.

III.

V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

· Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.

· Dodání chybějícího množství zboží.

· Přiměřenou slevu z kupní ceny.

· Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

IV.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

V.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

· Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

· Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.