Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchůdku U Leontýnky vychází z ustanovení zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), na něj navazujících právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele)

I.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při přebírání zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Dále musí postupovat dle článku IV. v tomto reklamačním řádu.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu (dopisem, emailem) o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později. Je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného, nesprávného skladování a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

II.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku V.

III.

V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

· Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.

· Dodání chybějícího množství zboží.

· Přiměřenou slevu z kupní ceny.

· Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

IV.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

V.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

· Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

· Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Další informace

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close